وقتی که جدی گرفته نشوی

هتل زهره اصفهان

وقتی در حال نوشتن بودم، مدام چیزهایی یادم می‌آمد که به نظرم می‌رسید باید در مقدمه توضیح بدهم؛ این که خودم حواسم هست که چقدر متن خام است و نیاز به حذف و اضافه‌های زیادی دارد، این که جای خیلی چیزها توش خالی است و بخش زیادی‌ش کاملاً تعمدی بوده است. به قول یکی از […]